Workshops

I forbindelse med tilmelding til Lægemøde 2021 skal repræsentanterne prioritere deres deltagelse i følgende workshops:

 

Workshop 1. Klima og sundhed – hvad er lægernes opgave?

Vi får dagligt nyheder om naturkatastrofer, der på den ene  eller anden måde er forbundet med klimaforandringerne. Indlandsisen smelter, skovene brænder, temperaturerne stiger, og WHO har erklæret klimaforandringerne som den største trussel for den globale sundhed. Klimaforandringerne er for alvor rykket tæt på – så tæt på, at folkesundheden i dag er truet af nye sygdomme eller forværring af allerede eksisterende sygdomme.

Lægeforeningen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der udvikler en politik om klima og sundhed.

På workshoppen vil du høre om, hvad den kommende politik handler om, og du kan bidrage med idéer til, hvordan du selv og sammen med dine lægekolleger kan arbejde for sundhed gennem indsatser mod klimaforandringer og ved at reducere de drivhusgasser  og andre skadelige partikler, som også sundhedsvæsenet udleder.

Workshoppen er inddelt i to faser. Den indledes med et kort vidensoplæg om politikken ved Anna Roe Rasmussen og Steffen Loft, begge medlemmer af arbejdsgruppen for udvikling af politikken for sundhed og klima. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål.  I den anden fase af workshoppen skal deltagerne selv skal bidrage med ideer og inspiration til aktiviteter, som Lægeforeningen kan igangsætte for, at politikken kommer ud og lever blandt medlemmerne.

Ordstyrer Anna Roe Rasmussen, medlem af Lægeforeningens arbejdsgruppe om klima

Lokale F

 

Workshop 2. Fremtidens læge – kompetencer og kapacitet i et sammenhængende sundhedsvæsen

I denne workshop skal du høre om og dele dit bud på fremtidens læge, revisionen af den lægelige videreuddannelse samt den livslange lægeuddannelse.

Speciallæger er helt centrale for patientbehandlingen og dermed det danske sundhedsvæsen. Derfor arbejder Lægeforeningen for at sikre flere videreuddannelsespladser og de bedste vilkår for uddannelse.

På workshoppen skal vi drøfte, hvad fremtidens speciallæger skal kunne – både i forhold til patientsammensætning, arbejdsopgaver i sundhedsvæsenet og ikke mindst i forhold til den teknologiske udvikling - og hvordan disse kompetencer kommer i spil i hhv. læge- og videreuddannelsen.

Workshoppen indledes af en kort status af Lægeforeningens arbejde med uddannelse, herunder revision af den lægelige videreuddannelse ved Cæcilie Trier Sønderskov. Herefter følger læge, phd og health tech adoption manager Martin Vesterby, der med sit perspektiv på fremtidens læge lægger op til at deltagerne bidrager med deres perspektiver og overvejelser

Ordstyrer Cæcilie Trier Sønderskov, medlem af Lægeforeningens Uddannelsesudvalg

Lokale A+B (plenumsalen)

 

 

Workshop 3. Etik og Covid-19-vacciner

Vaccineudrulningen og genåbningen af det danske samfund har skabt stor debat fx om vaccinetilbud, vaccinerisici, vaccinepas og vaccinerisicikrav.

Formålet med denne workshop er at give deltagerne mulighed at debattere de etiske spørgsmål, der opstår, når vacciner skal rulle ud så hurtigt og bredt som under den nuværende pandemi.

I workshoppen kan du blandt andet debattere om borgere og læger er etisk forpligtiget til at modtage vacciner, når der opstår en pandemi? Og hvilke etiske dilemmaer opstår, når brug af corona-pas er adgangskravet for at deltage i en bred vifte af hverdagsaktiviteter?

Ordstyrer Klaus Klausen, medlem af Lægeforeningens bestyrelse og formand for etisk udvalg

Lokale E

 

Workshop 4. Hvad er lægernes og Lægeforeningens rolle i en digital verden med løbende innovationsprojekter og stigende datamængder?

Deltag i to inspirerende debatter, hvor du får lejlighed til at diskutere, hvordan vi læger skal forholde os til stigende datamængder i sundhedsvæsenet, samt om innovation kan løse sundhedsvæsenets udfordringer?

I workshoppen bliver du klogere på, hvilke udfordringer sundhedsvæsenet og vi læger står overfor som følge af den stigende digitalisering. Vi har to nedslagspunkter: Vi skal drøfte, hvordan sundhedsvæsenet kan håndtere de stigende datamængder – herunder patientsikkerhed og lægens ansvar.

Herudover skal vi se på innovation i sundhedsvæsenet, som i stigende grad bliver italesat som en væsentlig faktor i håndteringen af sundhedsvæsenets udfordringer.

Ordstyrer Søren Niemi Helsø, medlem af Lægeforeningens bestyrelse

Lokale G

 

 

 

Workshop 5. Internt demokrati i Lægeforeningen

I denne workshop skal du høre om, hvor langt Demokratiudvalget er nået i sit arbejde og hvilke udfordringer udvalget har drøftet.

Lægeforeningens vedtægter blev i 2008 ændret væsentligt; en ændring som havde betydning for både Lægeforeningens demokratiske funktion og dens sammenhængskraft.

Derudover er der siden 2008 sket et ret betydeligt skift i størrelsesforholdet mellem de forhandlingsberettigede foreninger og Foreningen af Pensionerede Læger. Især er Yngre Læger og Foreningen af Pensionerede Læger vokset, mens PLO og FAS er reduceret.  Fortsætter udviklingen er der stor sandsynlighed for, at især Yngre Læger vil nærme sig 50 pct. af medlemmerne og om nogle år omfatte mere end halvdelen af Lægeforeningens medlemmer. 

På denne baggrund har Lægeforeningens bestyrelse besluttet, at der skal ses nærmere på konsekvenserne af de demokratiske beslutningsprocesser i Lægeforeningen.

  • Hvordan udfordrer udviklingen Lægeforeningens organisatoriske struktur og den måde, som foreningen træffer beslutninger på?
  • Hvordan sikrer vi sammenhængskraften, og at Lægeforeningen bliver ved med at være en forening med en stærk sundhedspolitisk stemme?

Det har Lægeforeningens bestyrelse i 2020 besluttet, at et nedsat Demokratiudvalg skal komme med forslag til løsninger på. 

Ordstyrere: Anna Mette Nathan, Jonas Olsen og Ann-Louise Reventlow-Mourier (alle medlemmer af demokratiudvalget)

Lokale: H