Årsberetning 2020

Coronaeepidemien: Et forandret sundhedsvæsen med nye udfordringer

I marts 2020 blev sundhedsvæsenet sat i undtagelsestilstand og måtte gennemgå markante omorganiseringer for at kunne håndtere coronaepidemien. Lægeforeningen har i foråret efterlyst nødvendig beskyttelse af læger og andet sundhedspersonale i front. Vi har krævet tilstrækkeligt med værnemidler og bedre muligheder for anerkendelse af alvorlige senfølger, mén eller død som følge af Covid-19 som arbejdsskade.

Corona

Myndighederne skal sikre tilstrækkelige værnemidler
Lægeforeningen har ved mange lejligheder understreget vigtigheden af tilstrækkelige værnemidler i sundhedsvæsenet. Blandt andet deltog Andreas Rudkjøbing i panelet på Sundhedsstyrelsens pressemøde den 3. april sammen med bl.a. Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og sektorformand Torben Hollmann fra FOA om nødvendig beskyttelse af de ansatte på sundheds-, ældre- og omsorgsområdet. Her understregede Andreas Rudkjøbing ikke mindst vigtigheden af tilstrækkelige værnemidler, så coronasmitten ikke spreder sig til fare for patienter, medarbejdere og for sundhedsvæsenets kapacitet.

Alvorlige mén af Covid-19 skal udløse arbejdsskadeerstatning
Lægeforeningen har presset på for at sikre læger arbejdsskadeerstatning, hvis de skulle pådrage sig alvorlig sygdom, varige mén eller død som følge af Covid-19. Lægeforeningen har især lagt vægt på, at læger og andre, som pådrager sig alvorlig sygdom eller mén, fordi de passer deres arbejde, ikke skal gennemgå et langt juridisk tovtrækkeri om erstatning. Det samme gælder for de pårørende i tilfælde af dødsfald.

Efter pres fra bl.a. Lægeforeningen udgav Arbejdstilsynet en ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere, som er smittet med Covid-19 på deres arbejde. Men Lægeforeningen har stillet sig skeptisk over for, om den nye vejledning vil sikre læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre grupper tilstrækkeligt gode betingelser for erstatning.

Lægeforeningen har anerkendt, at regeringen har taget vores henvendelse alvorligt og strakt sig langt inden for den nuværende lovgivning. Men det skal afklares, om det reelt er muligt inden for lovens rammer at tilpasse Arbejdstilsynets vejledning til de behov, som den nye virkelighed i sundhedsvæsenet kræver. Er det ikke tilfældet, har Lægeforeningen opfordret til, at regeringen gennemfører de nødvendige lovændringer så hurtigt som muligt. Sammen med Dansk Sygeplejeråd og FOA har Lægeforeningen i maj i samme sag henvendt sig til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen for at få en dialog om forbedringer.

Læge død efter Covid-19
Den 14. april 2020 mistede en 63-årig praktiserende læge livet til Covid-19. Dødsfaldet vakte stor opmærksomhed i medierne, og formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, gav udtryk for, at den tragiske sag understreger, hvor alvorlig en sundhedstrussel, vi som samfund står over for, og at alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, skal beskyttes så effektivt som overhovedet muligt.

Lægeforeningen har holdt åbent under coronaepidemien
På trods af, at store dele af samfundet har været lukket ned under coronaepidemien, har Lægeforeningen været aktiv og varetaget medlemsbetjeningen og den politiske interessevaretagelse igennem hele perioden ved hjælp af fleksibel arbejdsdeling og hjemmearbejde. Det har betydet, at Lægeforeningens medlemmer har kunnet få rådgivning om bl.a. medlemskab og kontingent, uddannelse og karriere, om sundhedsjuridiske spørgsmål og få råd fra socialrådgiveren i hele perioden.

Lægeforeningen har gradvist åbnet for tilbagevenden til Domus Medica og de regionale kontorer i takt med genåbningen af samfundet. Forsamlingsforbuddet har dog betydet, at juni måneds kandidatfester, flere medlemsarrangementer samt visse dele af det politiske udvalgsarbejde er blevet udskudt til senere. 

Læs mere: