Nyheder

Formandsvalg 2020

Program

Fredag 24. april
09.30-10.00
Registrering af repræsentantskabet
10.00-12.00
Åbning af Læge- og repræsentantskabsmødet med formandsberetning og efterfølgende debat
12.00-13.00
Frokost
13.00-14.45
Almindeligt medlemsmøde og generalforsamling i Lægernes Pension
14.45-15.00
Pause
15.00-17.00
Sundhedspolitisk debat

Mødet åbnes med et kort musikalsk indslag.

Sundhedspolitisk debat på Lægemøde 2020. Her skal debatteres, hvordan vi konkret kan styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt mindske uligheden i sundhed.

19.00-19.30
Velkomstdrinks
19.30-02.00
Festmiddag med uddeling af Lægeforeningens ærespris
Lørdag 25. april
09.00-09.15
Fælles morgensang

Fælles morgensang i plenumsalen, hvorefter repræsentanterne fordeler sig i grupperum til workshops om aktuelle sundheds- og standspolitiske emner.  

09.15-10.15
Workshops om aktuelle sundheds- og standspolitiske emner
10.15-10.35
Pause
10.35-12.10
Hovedtema: Hvordan styrker vi sammenhæng og kvalitet i sundhedsvæsenet på tværs af fagligheder og sektorer?

Hvordan Samarbejder vi bedst til gavn for patienterne?

 

Formålet med programpunktet er at drøfte, hvordan alle sundhedsprofessioners kompetencer bedst sættes i spil for at sikre kapacitet, kvalitet og sammenhæng for patienterne.

 

Baggrunden for emnet er, at i takt med at sygehusene er blevet mere specialiserede og effektive, bliver flere patienter hurtigere udskrevet til videre behandling og opfølgning i eget hjem. Det stiller store krav til samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og sygehusene, hvis patienten skal opleve sammenhæng og tryghed. Dertil kommer, at presset på sundhedsvæsnet er stort, og mange steder er der kapacitetsproblemer bl.a. som følge af lægemangel og nedlæggelse af senge.

 

Denne problematik rejser blandt andet spørgsmålene; Bruger sundhedsvæsnet alle faggruppers kompetencer godt nok, eller skal samarbejdet om patienterne gentænkes? Og hvordan lykkes vi med at få et tæt og fleksibelt samarbejde om patienterne på tværs af organisatoriske enheder og faggruppers kompetencer?

12.10-13.10
Frokost
13.10-14.10
Vedtægtsændringer

10.1 FAS og Yngre Lægers forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters pkt. 16 Bestyrelsen, pkt. 19. Repræsentation i udvalg mv. og pkt. 31. Overgangsbestemmelse

 

10.2 Den regionale repræsentation. Bestyrelsens forslag til ændringer i:

- Lægeforeningens vedtægters pkt. 5. Den regionale repræsentation

- Standardvedtægt for Lægeforeningens regionale repræsentationer

 

10.3 Foreningen af Pensionerede Lægers forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters pkt. 6.

 

10.4 Bestyrelsens forslag til ændring i Forretningsorden for Lægeetisk Nævn § 1

 

10.5 Grønlands Lægeforenings forslag til ændring i vedtægterne for Grønlands Lægeforenings § 2 Formål og opgave, § 9 Grønlands Lægeforenings bestyrelse og § 12 Regnskab

14.10-14.20
Godkendelse af regnskab 2019
14.20-14.50
Godkendelse af budget og kontingent for 2021, herunder fastsættelse af vederlag
14.50-14.55
Valg af lægelige revisorer og revisorsuppleant
14.55-15.00
Antagelse af statsautoriseret revisor
15.00-15.15
Pause
15.15-16.35
Formandsvalg
16.35-16.55
Valg til bestyrelsen, voldgiftsretten og lægeetisk nævn
16.55-17.00
Bekræftelse af tid og sted for afholdelse af næste ordinære Læge- og repræsen-tantskabsmøde i 2021 og vedtagelse af tid og sted for afholdelse af det ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde i 2022.